ماوس را بر روی هر یک از مستطیل های زیر حرکت دهید.

duration: 0.25s

duration: 0.5s

duration: 0.75s

duration: 1s